image
  
 ความเป็นมา
งานประเพณี ๔ จอบ 
 
 
      งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน “กีฬา 4 จอบ” ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา เพิ่มเติม...

สัญลักษณ์
เลข 37 หมายถึง การจัดงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 37

คาวบอย หมายถึง เกษตรแดนคาวบอย

พระธาตุดอยสุเทพ หมายถึง สถานที่จัดงาน ณ จังหวัด

รวงข้าว หมายถึง นักศึกษาเกษตรทั้ง 12 สถาบัน ภาคี 4 จอบ ที่เข้าร่วมงาน 

ดอกอินทนิล 4 ดอก หมายถึง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีนักศึกษาจาก 4 ภูมิภาคเข้ามาศึกษาต่อ

ตัวนำโชค
"บุญหนัก และ ทองสร้อย "

มาสคอตสัตว์ สัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 37

 


ปฏิทินการแข่งขัน
กติกาการแข่งขัน
รูปบรรยากาศ
สนามแข่งขัน
ตารางคะแนน
ผลการแข่งขัน
Powered by MakeWebEasy.com