ทักษะเกษตร

ตารางการแข่งขันทักษะเกษตร
 วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 (เวลา 13.00  - 16.00 น.)
ลำดับประเภททักษะการเกษตรสถานที่จัดการแข่งขัน
1ประชุมใหญ่การแข่งขันทักษะเกษตรห้อง PT106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี
2ประชุมกลุ่มย่อยการแข่งขันทักษะเกษตร

- กลุ่มส่งเสริมการเกษตรห้อง PT209 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มพืชทั่วไปห้อง PT212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มพืชอารักขาพืชห้อง PT412 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี
 - กลุ่มสัตวศาสตร์ห้อง PT401 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มประมงห้อง PT307 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี


 
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.00  - 12.00 น.)

 
 
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.00  - 12.00 น.)
ลำดับ ประเภททักษะ สถานที่แข่งขัน
1 การขยายพันธุ์พืช-ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง อาคารปฏิบัติการฟาร์มพืชไร่
2 การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง แปลงทดลอง สาขาพืชผัก
3 การประเมินเนื้อดินวิธีภาคสนาม การวัดค่า pH ของดิน ห้อง SE304 อาคารการฝึกแลอบรมทางดินและปุ๋ยขั้นสูง
4 การพูดส่งเสริมทางการเกษตร ห้อง PT106 และ PT117 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี
5 การตัดแต่งซากสัตว์ปีก

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ อาคารสมิตานนท์/ห้องเรียนข้างห้องแปรรูปเนื้อ

6 การวิเคราะห์อาหารสัตว์ ห้อง PT212 (แข่งขัน) / ห้อง PT209 (กรรมการ) อาคารพืขศาสตร์และเทคโนโลยี
7 การทอดแห ลานกีฬา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 
 
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.00  - 12.00 น.)

                        -  ประชุมสรุปการดำเนินงาน (13.00 - 16.00 น.) ห้อง PT117 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้ประสานงาน :

     อ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (081-5314211)

     อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (087-0878448)

Powered by MakeWebEasy.com