ประวัติ

       งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน “กีฬา 4 จอบ” ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา
     
    รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตรอาทิเช่น การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา – ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค การจัดประกวดตู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กีฬา 4 จอบ” เป็น “ประเพณี4 จอบ” เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “4 จอบ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดงานขึ้นทุกปี โดยมีลำดับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงการจัด “ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ” 
ประวัติถ้วยพระราชทาน
               ในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลคะแนนรวมของการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นและสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน และการแข่งขันในปีต่อ ๆ มามีสถาบันที่เข้าร่วมได้รับรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ครองถ้วยพระราชทานต่อกันมา ตามลำดับ ดังนี้ง

พ.ศ. 2546   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2547   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2549   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2550   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2554   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2555   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2556   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2557   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2561   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              การที่ “งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นที่แจ้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และยังสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่เราชาวเกษตร ขอให้เรายึดถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญ ให้ทุกคนมุ่งที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตร ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นสืบไป
 
Powered by MakeWebEasy.com